ยุคที่ 1 ยุคก่อตั้งบุกเบิก พ.ศ. 2503-2512

          เปิดสอนเป็นแผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ทวีลาภ เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก  เตรียมการตั้งแต่ 2501 เพื่อเริ่มเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ รุ่นแรก 2504 และหลักสูตรพยาบาลปริญญาตรี รุ่นแรก 2509 และอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเฉพาะกาล รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา และย้ายเข้าสังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2508

User Login Form