ยุคที่ 5 ยุคผู้นำระดับก้าวหน้า พ.ศ. 2543-2552

          ปี 2544 เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาโทสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์เป็นการพยาบาลผู้ใหญ่ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยปี 2546 เปิดหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล นานาชาติและหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ทำให้มีหลักสูตรนานาชาติครบทั้ง 3 ระดับ และจัดตั้งศูนย์วิชาการทางการพยาบาลหลายแห่งและศูนย์ความร่วมมือกับต่างประเทศ  สร้างแบรนด์ของคณะและสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2547 จัดประชุมวิชาการพยาบาลนานาชาติ สร้างอาคารและพัฒนาอาจารย์เป็นจำนวนมาก

User Login Form