ประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ
หัวหน้าแผนกวิชา พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๗

หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๐
Vichien Thaveelap,Ed.D. (Ed.Adm.), RN
Associate Professor and   Department Head 1959-1967
 

dean1

ประวัติส่วนตัว

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ทวีลาภ  เกิดเมื่อวันที่ 3  มีนาคม พ.ศ. 2467  ที่ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
บิดาชื่อ นายชุณห์  ทวีลาภ มารดาชื่อ นางเสงี่ยม  ทวีลาภ เป็นบุตรตรีคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน  มีน้องสาว 2 คน
คือ นางประชุม บำรุงศรี และนางสาวประไพพิศ ทวีลาภ มีน้องชาย 1 คน คือ ทันตแพทย์สมพร ทวีลาภ  ครอบครัวมีฐานะดี
บิดามารดาประกอบอาชีพค้าขายและทำฟัน  ส่วนคุณตาคุณยายเป็นแพทย์แผนโบราณและทำทอง  ภายหลังเกษียณราชการแล้ว 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ทวีลาภ   ได้กลับไปพำนักที่บ้านในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และช่วยกิจการหลายอย่างของชุมชน

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 1. สำเร็จการศึกษา อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.  2487

2. สำเร็จการศึกษา  Diploma Sister Tutor’s  College of Nursing, Sydney University, Australia  พ.ศ. 2500
3. สำเร็จการศึกษา  Bachelor of Science in Nursing (Cum Loud), Boston University, USA  พ.ศ. 2503
4. สำเร็จการศึกษา  Master of Science in Nursing (Ed. Adm.), Boston University, USA  พ.ศ. 2513
5. สำเร็จการศึกษา  Doctor  of Education (Ed. Adm. And Higher Education),  Boston University, USA  พ.ศ. 2515

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2488-2490  พยาบาลประจำการ   แผนกสูตินรีเวชวิทยา  โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2490-2492  นางสงเคราะห์   เทศบาลอำเภอเมืองชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2492-2494  ผู้ตรวจการเวรบ่าย-ดึก   แผนกพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.  2497-2503 ครูพยาบาลตรี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2503-2506  อาจารย์พยาบาลโท   หัวหน้าแผนกวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.  2507-2510 อาจารย์พยาบาลโท หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.  2510-2516 อาจารย์พยาบาลเอก  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2516-2518  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2518-2526  รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2521 รองศาสตราจารย์      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2525-2530   คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (เกษียณอายุราชการ 21 สิงหาคม 2530)

ประวัติการบริหารงาน
1. หัวหน้าแผนกวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2503-2507
2. คณะกรรมการผู้ริเริ่มก่อตั้ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ พ.ศ.2504-2510
3. หัวหน้าภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507-2510
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    พ.ศ.2516-2518
5. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
6. รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518-2525
7. นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2519, 2524-2525, 2529-2531
8. คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525-2530
9. อุปนายก สภาการพยาบาล พ.ศ.2528-2532
10. Board of Directors  ผู้แทนเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ(ICN) พ.ศ.2528-2532
11.กรรมการยกร่าง พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528
12. ริเริ่มวิธีการศึกษาต่อเนื่องตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น  และจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อปริญญาตรีทางการพยาบาล
     และผลักดันมาตรฐานการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและเปิดสอนปริญญาโททางการพยาบาลคลินิกเพื่อเตรียมอาจารย์พยาบาล

13.พัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาลด้วยความร่วมมือระหว่างฝ่ายการศึกษากับฝ่ายบริการพยาบาลและจัดสร้าง วอร์ดพัฒนา
     เพื่อเป็นหอผู้ป่วยตัวอย่างและเป็นรูปแบบให้สถาบันอื่นนำไปใช้

14.จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาล เพื่อแสวงหาข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
1. รางวัล  โล่ อาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
2. ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ.  2530
3. ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.  2531
4.  รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล พ.ศ. 2534
5. รางวัล มหิดลทยากร”  จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535
6. รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพัฒนาวิชาชีพ  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535
7. รางวัลเกียรติยศ  สตรีที่เข้มแข็งขณะเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครสวรรค์  จากกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2544
8. รางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะผู้นำด้านพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาล 
     ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2545

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม  พ.ศ. 2496          เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2504           เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2506           จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  (จ.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2515           ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2519           ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2520           เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
5 ธันวาคม พ.ศ.  2524          ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )
5 ธันวาคม พ.ศ.  2528          ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ( ป.ม. )

 

User Login Form