Honorary2                            

คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๒

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ทวีลาภ  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งต่อมาเมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนนี้จึงได้ยกระดับเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ตลอดระยะเวลา 4 ปี
ของการบริหารงานในตำแหน่งนี้ ท่านได้วางรากฐานการศึกษาพยาบาลและระบบการบริการพยาบาล
ของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหลายประการก็ตาม
ท่านก็สามารถบริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต อดทนและเสียสละ
ตามอุดมการณ์ที่ยึดมั่นและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

base1

User Login Form