Hononary-05

คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลถวาย
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระปรีชาสามารถกอปรด้วยพระเกียรติคุณ
และพระกรุณาธิคุณนับอเนกอนันต์ต่อวงการพยาบาลไทยอันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สาธารณชนทั่วไปโดย
ทรงเอาเป็นพระธุระเสด็จเป็นประธานและประทานกำลังใจในการประชุมต่างๆ ของพยาบาลทั้งประเทศโดยเนืองๆ
รวมทั้งทรงประทานความช่วยเหลือในด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ อาทิ โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ กองทุนนมสำหรับเด็กกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก เป็นต้น
และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงประทานความช่วยเหลือแบบบูรณาการ
ประกอบด้วยรถอาหารที่ดัดแปลงเป็นห้องครัวเพื่อบริการอาหารที่ปรุงสุกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
และการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาผู้ป่วยแบบฉุกเฉินในทุกพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
และทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือราษฎรด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พยาบาลทั่วประเทศในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ

base1

User Login Form