.

Hononary-02

คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๓

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อการแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
ทรงนำความรู้จากที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลร่วมกับความรู้ทางการแพทย์และการสังคมสงเคราะห์
จัดตั้งหน่วยแพทย์พอ.สว. ขึ้นเป็นหน่วยแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งต่อมาได้ขยายการให้บริการเผยแพร่ไปทั่วประเทศยังประโยชน์มหาศาลให้กับประชาชนคนไทย
และประชาชนชาติอื่นในเขตชายแดนไทยมีผลให้เกิดความสงบสุขไปโดยทั่ว
ภายหลังทรงอภิเษกสมรสแม้กระทั่งทรงเป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องถึงสองพระองค์ก็ทรงมิได้ละทิ้งวิชาชีพการพยาบาล
ยังทรงให้ความอุปถัมภ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พระราชทานคำแนะนำ
และพระราชทานเงินสนับสนุนการประชุมพยาบาลแห่งชาติ และเสด็จให้กำลังใจแก่เหล่าพยาบาลเนืองๆ
รวมทั้งเสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรของพยาบาลที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 
พระราชกรณียกิจของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและน้ำพระทัยอันประเสริฐที่ทรงมีต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง
จึงนับเป็นการวางรากฐานที่ดีให้หลายฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพการพยาบาลและเป็นเครื่องเตือนใจ
ให้พยาบาลทั้งหลายได้สำนึกถึงหน้าที่และภาระรับผิดชอบของตนเองในความพยายามที่จะช่วยให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า

base1

User Login Form