ประวัติการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
                                        การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ริเริ่มและดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ.2544-2550
, 2555-2559)  
เพื่อรวบรวมหลักฐานที่มีคุณค่าของสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง 
ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามทุ่มเท เสียสละของผู้บุกเบิกก่อตั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรแต่ละยุคสมัย  
ที่ได้พัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดมา

พิพิธภัณฑ์นี้ออกแบบโดย สถาปนิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย ธนะทิตย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของสถาบันการศึกษาพยาบาล
โดยใช้ลวดลายล้านนาคือ ลายหม้อบูรณฆฏะที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสติปัญญาของบุคคล
ในสถาบันร่วมกับลายดอกปีบที่แสดงถึงความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวพยาบาล

ส่วนที่ 1 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548  ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมินเฉินเฟอร์นิเจอร์
โดย นายมิ่ง แสงรัตน์วัชราและนายสุทธิชัย แสงรัตน์วัชรา
และทำพิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์เปรียบ กูรมะโรหิต
อดีตคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550

ส่วนที่ 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558  บริษัท เอสพีดีซี จำกัด โดย
ดร.สุพรชัย แสงรัตน์วัชรา และนายสุทธิชัย แสงรัตน์วัชรา
และทำพิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ปราณีต  สวัสดิรักษา
อดีตรองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

User Login Form