ศูนย์สาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

(Child Health Promotion Demonstration Center)

cte1

 

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์สาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาและวิจัยด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
ให้การบริการเด็กที่มีสุขภาพดีและให้บริการแก่สังคมในการดูแลเด็กเล็กอายุตั้งแต่ ๖ สัปดาห์ ถึง ๓ ปี
ทั้งนี้เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพในครอบครัว
ที่บิดามารดาไม่สามารถดูแลบุตรได้ด้วยตนเองในช่วงเวลากลางวัน

ปรัชญา

ศูนย์สาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เชื่อว่า เด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้
จะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพสมบูรณ์และมีการเจริญเติบโต พัฒนาการตามวัย ทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ด้วยความรักความอบอุ่นทั้งจากครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก การจัดบริการดูแลเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็กจึงมุ่งเน้น
ให้เด็กได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละคน
โดยให้บริการดูแลเด็กร่วมกับการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ด้วยการจัดให้มีบรรยากาศการบริการที่ดี มีความร่วมมือในการทำงานระหว่างบุคลากรเป็นอย่างดี
โดยปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์สาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
มีความเป็นเลิศทางด้านการดูแลเด็กวัยทารกและวัยหัดเดิน

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์และมีสุขนิสัยที่ดี
2.ส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละคน
   ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
3.ส่งเสริมให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4.สนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา

การดำเนินงาน
1.เวลาทำการ 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐–๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.การรับเด็ก ศูนย์สาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก รับเด็กไว้ในความดูแลทั้งเด็กที่เป็นบุตรของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป รับเด็กที่มีอายุระหว่าง ๖ สัปดาห์ ถึง ๓ ปี ทั้งเพศหญิงและชาย
ที่สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง จัดกลุ่มเด็กโดยดูความพร้อมด้านพัฒนาการเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มออกเป็น  ๔ กลุ่ม ดังนี้
     - กลุ่มที่ ๑   เด็กอายุ ๖ สัปดาห์ถึง ๘ เดือน
     - กลุ่มที่ ๒   เด็กอายุ ๘ เดือน ถึง ๑ ขวบ ๓ เดือน
     - กลุ่มที่ ๓   เด็กอายุ ๑ ขวบ ๓ เดือน ถึง ๒ ปี
     - กลุ่มที่ ๔   เด็กอายุ ๒ ปี ถึง ๓ ปี
3.การให้บริการ ให้บริการโดยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลเด็กภายใต้การนิเทศงานของพยาบาล
และอาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โดยจัดเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
ซึ่งนอกจากเด็กจะได้รับการดูแลเพื่อให้ได้รับความสุขสบายทางด้านร่างกายแล้ว เด็กยังได้รับการดูแลในด้านอื่นๆ เป็นอย่างดีด้วย

4.โภชนาการ มีนักโภชนากรจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่มดังนี้

   4.1 กลุ่มเด็กที่มีอายุ ๖ สัปดาห์ถึง ๘ เดือน และ ๘ เดือน ถึง ๑ ขวบ ๓ เดือน ให้บริการอาหารเสริมตามวัย
   4.2 กลุ่มเด็กที่มีอายุ ๑ ขวบ ๓ เดือน และ ๒-๓ ปี ให้บริการอาหารกลางวัน ๑ มื้อ พร้อมอาหารว่าง ๒ มื้อ
   4.3 นอกจากนี้ศูนย์จะให้นมผสมตามความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยบิดา มารดาอาจนำนมผสมมาเอง
         หรือรับบริการนมของศูนย์ฯ
   4.4 ในกรณีที่เด็กรับประทานนมมารดา มารดาสามารถมาให้นมแก่เด็กได้ตามเวลาต้องการในห้องให้นมมารดา
         ที่ศูนย์ฯ ได้จัดไว้เป็นสัดส่วนเฉพาะ

5.การดูแลสุขภาพเด็ก ให้การดูแลความสะอาดร่างกาย และความสุขสบายทั่วไป สอนและฝึกเด็กวัยหัดเดิน
เกี่ยวกับการทำความสะอาดปาก
–ฟัน การล้างมือ การขับถ่าย และการใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ตรวจสุขภาพเด็กโดยพยาบาลวิชาชีพเป็นประจำทุกวัน สังเกตและประเมินพฤติกรรมของเด็ก ป้องกันอุบัติเหตุ
และให้การช่วยเหลือในระยะแรก ในส่วนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการนำเด็ก
ไปรับภูมิคุ้มกันโรคเอง การดูแลเด็กกรณีมีอาการป่วยเล็กน้อยทางศูนย์ฯ จะดูแลให้โดยแยกเด็กไว้ในห้องแยก
และถ้าพิจารณาเห็นว่าเด็กมีอาการมาก จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อให้รับเด็กไปดูแลที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ
กรณีที่ป่วยเฉียบพลันและอาการรุนแรง ทางศูนย์ฯจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หรือนำเด็กไปรับการรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก่อน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ สำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้นผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

6.การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดยจัดให้มีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของเด็กเดือนละครั้ง
วัดรอบศีรษะเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี เดือนละครั้ง  ประเมินพัฒนาการเด็กสองเดือนครั้งสำหรับเด็กวัยทารก  
และ ๓ เดือนครั้งสำหรับเด็กวัยหัดเดินและเด็กโต  จัดกิจกรรมทุกวันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา ภาษา จิตใจและสังคมของเด็กให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ตลอดจนสอนให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

7.การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อภายในศูนย์ โดยจัดให้การควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างครอบคลุม
เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากการติดเชื้อมากที่สุด มีการดำเนินการในเรื่องการเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
การจัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด การให้อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย การล้างมือของบุคลากร
เด็กและผู้ปกครอง การกำจัดขยะและสิ่งสกปรกต่างๆ และการควบคุมให้บุคลากรและนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในศูนย์ฯ
ทางศูนย์ฯ จึงงดรับเด็กที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อชั่วคราวจนกว่าจะหายหรือพ้นระยะแพร่กระจายเชื้อ

8.การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง จัดบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครอง
โดยพยาบาลและอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็กให้ผู้ปกครอง

9.การรายงานเกี่ยวกับเด็ก โดยจัดทำรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมและภาวะสุขภาพของเด็ก
ให้ผู้ปกครองทราบทุกวัน และจัดทำรายงานบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กแจ้งแก่ผู้ปกครองทุกเดือน

10.การบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่บุคคลต่างๆ
ที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลเด็ก
จัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเด็กและการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
จัดนิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเล็ก จัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้แก่บุคลากรสถานเลี้ยงเด็ก
และให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบอื่นๆ อาทิเช่น สาธิตการจัดอาหารให้ทารก
การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก และการนวดทารก เป็นต้น

11.การศึกษาวิจัย ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทารกและเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องทุกปี
อาทิเช่น การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน
พัฒนาการของเด็กในโครงการศึกษาเด็กเล็ก รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
และการปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก เป็นต้น

ผู้สนใจในการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก โปรดติดต่อได้จาก
โทรศัพท์ ๐๕๓-๙3๕-๐๑๕
,  ๐๕๓-๙38-๒๓๐,  ๐๕๓-๙๔๙-๐๙๑     
โทรสาร
๐๕๓-๒๑๗-๑๔๕  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User Login Form