Honorary8                            

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.แนนซี แอนน์ ฟิวเกท วูดส์

(Professor Dr.Nancy Ann Fugate Woods)

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ศาสตราจารย์ ดร.แนนซี แอนน์ ฟิวเกท วูดส์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้าน Epidemiology
จากมหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา 
ขณะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา
ท่านเป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีผลงานโดดเด่นและอุทิศตนต่องานด้านการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มีผลให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีแอตเติลได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกา
จากผลงานดังกล่าวท่านจึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยไฮฟา อิสราเอล
ท่านได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทบวงมหาวิทยาลัยของไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาและประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศขณะที่มีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ด้วยการจัดหลักสูตรปริญญาเอกร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตันกับคณะพยาบาลศาสตร์หลายแห่งในประเทศไทย
โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์พยาบาลจำนวนมากได้มีโอกาสไปศึกษาต่อปริญญาเอกดูงานและฝึกอบรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
และส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันมาสอนและเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่อาจารย์และพยาบาลในประเทศไทย
จึงเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาให้อยู่ในแนวหน้าของประเทศเช่นในปัจจุบัน

base1

User Login Form