.
                                     ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล
(Nursing Research Center)

cte3

 

ประวัติความเป็นมา
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research Center) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board of New York เพื่อเป็นศูนย์กลางดำเนินการด้านการทำวิจัย
ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่
นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดเสวนาวิจัย การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ทางการพยาบาลประจำปี การจัดทำหนังสือรวมบทคัดย่องานวิจัย และทำเนียบโครงการวิจัย
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย ตลอดจนดำเนินงานด้านแหล่งทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล มีความโดดเด่นด้านคุณภาพการวิจัยทั้งคณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา โดยมีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากรในการดำเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์
แสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานและองค์การต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเชิงรุก

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามผังพิสัยงานวิจัย
   (
research mapping) ของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก
3.สนับสนุนการจัดทำบทความรายงานการวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
จัดหาและรวบรวมแนวทางการจัดทำบทความรายงานการวิจัยของวารสารต่างๆ
และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
4.สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
6.สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 
การดำเนินงาน

1.ส่งเสริมให้อาจารย์ทำการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ โดยมีการกำหนดผังพิสัยงานวิจัยของคณะฯ
และปรับปรุงทุกห้าปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่อาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้อาจารย์ทำการวิจัยจากแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอก ช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน
และเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
2.ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการทำวิจัยของคณะฯ
โดยการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักศึกษา กำหนดแนวปฏิบัติในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ประสานงานระหว่างอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยกับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยของอาจารย์กับนักศึกษาที่สอดคล้องกับผังพิสัยงานวิจัยของคณะฯ

3.สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน โดยกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการนำผลการวิจัยไปใช้
ในการเรียนการสอนและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

4.สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศหรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โดยสนับสนุนในการจัดทำต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และ นำเสนอข้อมูลแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
จัดทุนให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ จัดประชุมวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
จัดทำและเผยแพร่แหล่งข้อมูลวารสารที่มีอยู่ในฐาน สกอ. หรือวารสารที่มี
impact factor  
และสนับสนุนให้นำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร

5.ส่งเสริมให้มีการวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
โดยประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
และจัดทำและเผยแพร่ทะเบียนนักวิจัยของคณะฯ

6.เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลและนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยร่วมมือกับฝ่ายสารสนเทศ
และเทคโนโลยีพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการวิจัยของคณะฯ
เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทางการวิจัยที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ทางการพยาบาล

7.ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยในงานประจำ โดยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้สามารถทำวิจัย
และตีพิมพ์เผยแพร่ได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


ติดต่อศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. ๐๕๓-๙3๕-๐๓๓
, ๐๕๓-๙๔๙-๑๓๘
E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

User Login Form