.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
(Center for Quality Development in Nursing Educationand Innovation)

cte7

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม เดิมชื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล
(
Center for Excellence in Nursing Education)  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก The China Medical Boardof New York
เพื่อให้เสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีภารกิจ ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาระบบ e-learning โดยการใช้ระบบจัดการเนื้อหาที่มีชื่อว่า A-Tutor  
พัฒนาระบบการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Laboratory)  
พัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) 
ต่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศนโยบายปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานโดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะแห่งการเรียนรู้ (Learning Skills)  มีทักษะแรงบันดาลใจที่จะทำคุณประโยชน์
และมีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Self-Directed Learning) 
จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่เป็น ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
(Center for Nursing Education and Innovation [CNEI])  เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้อยู่ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรม
2.ให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนแก่คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล
3.ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล การดำเนินงาน
1.การวิจัยด้านการเรียนการสอน  งานวิจัยมี ๓ ประเภท ได้แก่
   1.1.งานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)  เน้นการศึกษาถึงผลลัพธ์ของวิธีการสอนแบบต่างๆ อาทิเช่น
วิธีการสอนแบบผสมผสาน (
Integrative Learning)  แบบโครงงาน (Project-Based Learning)  แบบความร่วมมือ
(
Collaborative Learning)  การใช้สื่อประสม (Multimedia)  การสอนเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking learning)  
การสะท้อนคิด (
Reflective Learning)  การใช้ผู้ป่วยจำลอง (Standardized Patient) 
และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการใช้ OSCE เป็นต้น
   1.2.งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation in Nursing Education) 
ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน
เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ
และการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกทางการพยาบาล
ในสาขาเฉพาะสำหรับนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี

   1.3.งานวิจัยเชิงบูรณาการกับภารกิจอื่นๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะ ๗Cs
ของนักศึกษาพยาบาล ผ่านโครงการสร้างส้วมแก่ประชาชนในพื้นที่ธุระกันดาร
2.การบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน  แก่คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ได้แก่
   2.1.การให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ แก่อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลทั้งหลักสูตรปริญญาตรี
และปริญญาโท
   2.2.การอบรมการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการสอนเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้แก่ การใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้
ที่เรียกว่า
CMU Online  การทำสื่อการสอนแบบต่างๆ  ระบบ Tele-Conference ผ่านโปรแกรม
   2.3.จัด International Conference เรื่อง “Research Seminar in Global Health Promotion” ผ่านระบบ Tele-Conference
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์ นักศึกษาจาก
Graduate School of Health Science, Kobe University, Kobe, Japan

3.การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  รูปแบบการจัดการความรู้มี ๔ รูปแบบได้แก่
   3.1.จัดประชุมวิชาการร่วมกับกรรมการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้เรื่อง “
Innovation in Nursing : Show and Share” ๒ ครั้ง
   3.2.เผยแพร่ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยของศูนย์ฯ ในการประชุมวิชาการเรื่อง
The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality
   3.3.สนับสนุนการศึกษาดูงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบใหม่ “Smart Classroom”
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ได้แก่ เรื่อง Innovation in Nursing Education : Experience from Hong Kong 
การออกแบบกระบวนวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง
Design Teaching Nursing in the Digital Age

   3.4.จัดช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอนใน KM Forum ของ Web Portal ของศูนย์ฯ
ได้แก่ วิธีการสอนเพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เช่น สื่อเสริมทักษะการดูแลเด็กในศตวรรษที่ ๒๑
,
Flipped Classroom, บริการ Download E-Book ฟรี จาก http://portal.nurse.cmu.ac.th/cein/cnei/km/default.aspx
ติดต่อศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรมและข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .   Facebook   CneiFon
Web   http://portal.nurse.cmu.ac.th/cein/cnei/SitePages/Home.asp

 

User Login Form