หลักสูตรปริญญาเอก

        คณะได้ร่วมสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี 2533 และคณะเปิดสอนเองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2540 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ) ในปี 2542 ต่อมาปรับเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ 2556 เป็นต้นมา

ปัจจุบันจึงมี 2 หลักสูตร                                                                     

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(นานาชาติ)

 

หลักสูตรปริญญาโท

1. สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ เริ่มเปิดเป็นหลักสูตรแรกในปี 2529 เปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในปี 2537 เปลี่ยนเป็นการพยาบาลผู้ใหญ่ในปี 2544 ในปี 2560 เปลี่ยนเป็นการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งภาษาไทยและนานาชาติ
2. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล เริ่มเปิดสอนภาคปกติ แผน ก(2)ตั้งแต่ปี 2533 และเปิดแผน ข. ภาคพิเศษนอกสถานที่ พิจิตร 2540,2543 เชียงใหม่2547,2550,2555 อุตรดิตฐ์ 2547,2548 ลำพูน 2552 และพิษณุโลก 2558 เปิดสอนแผน ข. ภาคปกติ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ส่วนหลักสูตรนานาชาติเปิดสอนตั้งแต่ 2546 เป็นต้นมาและเปลี่ยนเป็น การบริหารทางการพยาบาลในปี 2560
3.สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เริ่มเปิดสอน 2533 ต่อมาเปลี่ยนเป็น การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4. สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก เริ่มเปิดสอน 2533 และเปิดหลักสูตรนานาชาติในปี 2537
5. หลักสูตร POHNED เปิดสอน 2537-2541 สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์และสาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนร่วมคณะอื่นตั้งแต่ปี 2533-2559 ต่อมาย้ายสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดใหม่ 2560
7. สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ เปิดสอน 2535 และเปลี่ยนเป็น การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ในปี 2555
8. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ เริ่มเปิดในปี 2539 และรวมกับการพยาบาลผู้ใหญ่ในปี 2558 เป็นการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
9. สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง เริ่มเปิดสอน 2549 ปรับเป็นการผดุงครรภ์ในปี 2555
10. สาขาวิชาการพยาบาลสตรี เริ่มเปิดสอน 2540 และปิดปี 2556
11. สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เริ่มเปิดสอน 2541และเปลี่ยนเป็น การพยาบาลเด็กในปี 2560
12. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย เริ่มเปิดสอน 2545
13. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เริ่มเปิดสอน 2547 เปลี่ยนเป็น การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในปี 2552

               

ปัจจุบันเปิดสอน 10 หลักสูตรคือ                                                      

      1. การพยาบาลเด็ก                                                                                  
      2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต                                                             
      3. การบริหารทางการพยาบาล                                                                    
      4. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                                                                   
      5. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ                                  
      6. การผดุงครรภ์                                                                                         
      7. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                                                                      
      8.
Nursing Administration                                                                              
      9.
Maternal and Child Nursing                                                                                           
    10.
Adult and Gerontological Nursing

หลักสูตรปริญญาตรี 

          เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) 4 ปีตั้งแต่ปี 2509 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) 2 ปีต่อเนื่อง ในปี 2514 ต่อด้วยประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ 6 เดือน ต่อมาในปี 2518 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(การพยาบาลและการผดุงครรภ์) 4 ปีครึ่งและปรับเรียน 4 ปีภายหลัง ในปี 2522 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(การพยาบาลสาธารณสุข) 2ปีต่อเนื่อง ในปี 2532 เปลี่ยนชื่อปริญญาเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ต่อมาปี 2540 เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง 1 ปีจากอนุปริญญา  ในปี 2546 เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ส่วนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย 3 ปี เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมาจนปิดหลักสูตรเมื่อปี 2517 ทั้งหมด 13 รุ่น  และหลักสูตรผดุงครรภ์ 6 เดือน เริ่มเปิดสอน 2507 และปิดเมื่อปรับหลักสูตรปริญญาตรีเรียน 4 ปี

ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ                                                                

       1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต                                                                                  
       2. พยาบลศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

          เป็นหลักสูตรการอบรมเฉพาะกาลเริ่มเปิดสอนรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2503 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล  ตามเหตุผลและความจำเป็นในการใช้บุคลกรช่วยการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นสำคัญ เปิดสอนรุ่นที่ 1 ในปี 2503 และรุ่นที่ 2 ปี 2504 และหยุดการอบรมระยะหนึ่ง ต่อมาปรับปรุงหลักสูตรตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล

ปัจจุบันเปิดสอน 1 หลักสูตร                                                                  

      1.หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 

 

User Login Form