Honorary3                            

คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ ปราณีต  สวัสดิรักษา
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

รองศาสตราจารย์ ปราณีต  สวัสดิรักษา  สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการบริหารการพยาบาล
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ท่านเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่ร่วมบุกเบิกงานในการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
ณ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาลของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ไปพร้อมกับดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนพยาบาลด้วย ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือและการประสานงานที่ดี
ในการจัดการเรียนการสอน ท่านได้บุกเบิกและพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
จัดวางระบบงานด้านบริการพยาบาลให้พร้อมสำหรับการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล
ซึ่งการดำรงตำแหน่งบริหารทั้งด้านการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาลนี้จัดได้ว่าเป็นงานหนัก
ที่จำเป็นต้องอาศัยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจอย่างมาก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกหมู่เหล่าในโรงพยาบาล
ด้วยการกำหนดพื้นฐานที่ดีนี้ มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้กิจการของโรงพยาบาล
สามารถพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภาคเหนือโดยมีความเจริญเป็นปึกแผ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน

base1

User Login Form