Hononary-04

คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสนพระทัยในสวัสดิภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
ได้โดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเยี่ยมและสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดต่างๆ
และยังทรงห่วงใยสวัสดิภาพประชาชนในชุมชนแออัดทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร
ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ให้แก่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานทรัพย์แก่มูลนิธิทุกปีซึ่งมีผลให้มูลนิธิสามารถนำเงินทุนนี้ไปจัดทำโครงการต่างๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อเด็กในสลัมอีกหลายโครงการ ภายหลังเมื่อทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว.
ทรงพระเมตตารับเป็นพระธุระในด้านการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครไว้ในพระอนุเคราะห์ และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่อประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นแก่ผู้นำทางการพยาบาลในทวีปเอเชียที่มีผลงานดีเด่นและเป็นประโยชน์ต่อปวงชน
รวมทั้งทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุชเพื่อประทานทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนการศึกษา
สำหรับผู้ที่สมัครเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล

base1

User Login Form