Honorary10                            

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ลินคอล์น ซี เช็น

(Professor Dr. Lincoin C. Chen)
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ลินคอล์น ซี เช็น  สำเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอบกิ้น สาขาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
และสาขาการบริหารจากมหาวิทยาลัยพริ้นส์ตัน สหรัฐอเมริกา
เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานสำคัญหลายแห่งในสหรัฐอเมริการวมทั้งองค์การอนามัยโลก
ปัจจุบันได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งประธานองศ์การไชน่าเมดดิคอลบอร์ดแห่งนิวยอร์ค
ท่านได้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการสาธารณสุขในบังคลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย เนปาลและศรีลังกา
โดยเฉพาะด้านการควบคุมโรคระบาดและการส่งเสริมภาวะโภชนาการของมารดาและทารก
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลจากองค์การต่างๆ มาแล้วอย่างมากมาย
ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านให้การสนับสนุนด้านวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้นำทางการพยาบาลจากประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนามและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อมาศึกษาต่อปริญญาโทจากคณะพยาบาลศาสตร์จนสามารถกลับไปพัฒนาการพยาบาลในประเทศของตนเองได้
และให้ทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลให้คณะพยาบาลศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แพร่หลายในระดับนานาชาติ  

base1

User Login Form