ศูนย์บริการพยาบาล

(Nursing Services Center)

cte2

ประวัติความเป็นมา

     ศูนย์บริการพยาบาล  ได้จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
ครั้งแรกเรียกชื่อว่า “สถานบริการพยาบาล” ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับที่ขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายใต้การดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ศูนย์บริการพยาบาลจึงเป็นหน่วยงานของส่วนงานวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2๕๕๑
เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งถือเป็นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา และเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ต้องให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ เช่น เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คำปรึกษา ให้การฝึกอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
นอกจากนี้การให้บริการวิชาการยังอำนวยประโยชน์ในด้านการเพิ่มพูนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ซึ่งจะนำสู่การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
การสร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของคณะพยาบาลศาสตร์จากการให้บริการวิชาการด้วย

วัตถุประสงค์

1.เป็นแหล่งจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ต่อเนื่องทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสุขภาพ
   คณาจารย์และนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้บริการแก่สังคม
   เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
4.ให้บริการที่พักอาศัยด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้และมีความสะดวก สบาย สะอาดและปลอดภัย
5.ประสานความร่วมมือ และทรัพยากรในการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การดำเนินงาน
1.การบริหารจัดการ  
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการพยาบาลได้ให้คำแนะนำแนวทางดำเนินกิจกรรม
และติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการของศูนย์
โดยเน้นกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
จัดหลักสูตรและหัวข้อเนื้อหาวิชาที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตรงตามความต้องการของผู้เข้าอบรม สรรหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและความสามารถของศูนย์
เพื่อปรับปรุงงานให้มีคุณภาพสูงสุดด้วยความคุ้มค่าและคุ้มทุน
2.การบริการวิชาการ ศูนย์บริการพยาบาลได้จัดบริการดังนี้
2.1 การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลสาขาต่างๆ อาทิ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
สาขาการบริหารการพยาบาล
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2.2 การประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ อาทิ การพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสาร
และโรคไร้พรมแดน การประเมินสุขภาพและบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษ การสอนภาคปฏิบัติ
สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง การฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่
และผู้ป่วยวิกฤตกุมาร การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในการเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในงานอนามัยโรงเรียน ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ศตวรรษที่ 21
แนวคิดและนวัตกรรมในศตวรรษใหม่ของการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การพยาบาลทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต
และพยาบาลกับความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลยุคใหม่
2.3 การประชุมวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป อาทิ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เกษียณอายุ คุณค่าของผู้สูงวัยในวัยเกษียณ
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง ๕๕-๖๕ ปี
3.การวิจัย ศูนย์บริการพยาบาล ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาล
ที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางจากศูนย์บริการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อศึกษาการถ่ายโอนความรู้ของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางจำนวน 10 หลักสูตร ภายหลังการอบรมหนึ่งปี
เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดสู่หน่วยงานและผู้ร่วมงาน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่หน่วยงานส่งเข้ารับการอบรม
นอกจากนี้ศูนย์บริการพยาบาลจะได้นำข้อมูลจากการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้น
4.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ศูนย์บริการพยาบาลได้ให้ความร่วมมือ
และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีการจัดโครงการอบรมร่วมกัน
อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑ เชียงใหม่ ศูนย์จักษุสาธารณสุขและสุขภาพตาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่
และสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการพยาบาล ชั้น ๓ อาคาร ๔ คณะพยาบาลศาสตร์
โทร ๐๕๓-๙๔๙-๑๖๐
, ๐๕๓-๙๔๙-๑๕๑,๐๕๓-๙3๖-๐๗๔  
โทรสาร ๐๕๓-๒๑๗-๑๔๕
http://portal.nurse.cmu.ac.th/pralbum/List๖/AllItems.aspx

 

 

User Login Form