.
                                  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
(Center of Excellence in Nursing)
cte6

ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งที่จะเป็นศูนย์รวมของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางด้านต่างๆ
เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน
สืบเนื่องจากได้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอยู่ก่อนแล้ว ๔ ศูนย์ ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
ศูนย์การพยาบาลด้านเอชไอวีและเอดส์ ศูนย์การศึกษาพยาบาล และใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แก่ ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ซึ่งแต่ละศูนย์ได้ดำเนินการโดยเอกเทศ ต่อมาคณะพยาบาลศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเกิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลในโครงสร้างของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้มีการเพิ่มเติมศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
ของคณาจารย์ เพื่อให้เป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลจึงประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรมศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ ศูนย์พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
ศูนย์
การดูแลสุขภาพและอนามัยคนทำงาน ศูนย์การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
และ
ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานที่รับผิดชอบตามภารกิจที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการวิจัย และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางการพยาบาล
   ให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
2.เป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.เป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางการพยาบาลในด้านต่างๆ
4.พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินงาน
1.เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
2.พัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โดยส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ให้ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์อาวุโสที่ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3.ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
   รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัย โดยการแสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
   ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเชิงรุก

6.ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เฉพาะทางการพยาบาลในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนตามผังพิสัย
   การวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงานภายนอก

7.การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในชุมชนและสังคม
8.การส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม ติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลได้ที่
อาคารเรียน 2 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-94-9093
อีเมลล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

User Login Form