ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก แห่งที่ ๒๐๓
                                             (World Health Organization  Collaborating Center : WHO CC ๒๐๓)
cte5

ประวัติความเป็นมา
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การอนามัยโลกมาเป็นเวลานาน
ในรูปแบบของการจัดอบรมด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์แก่บุคลากรจากประเทศต่างๆ
ที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก โดยเป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ในหลักสูตรต่างๆ เป็นต้นว่า
Midwifery Education for Safe Motherhood, Elderly Care, Community Nursing  
รวมทั้งการจัดทำหนังสือและตำราทางการพยาบาล การทำวิจัย การพัฒนาสื่อถ่ายทอดความรู้ การส่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากการเป็นศูนย์วิชาการที่ให้ความร่วมมือดังกล่าวแล้ว และได้มีการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อ
WHO
ในการเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับความเห็นชอบ
โดยการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือ
ขององค์การอนามัยโลกแห่งที่ ๒๐๓ จากทั่วโลก ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นนำที่มีศักยภาพ
ทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล


วัตถุประสงค์

     ศูนย์ความร่วมมือทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขององค์การอนามัยโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในทุกๆ ด้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งบุคคลและหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็นศูนย์ฝึกอบรมในด้านการศึกษาพยาบาล การวิจัยและการบริหารการพยาบาล ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาตามความต้องการของสำนักประสานงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาค

(WHO South East Asia Regional Office = SEARO)  โดยมุ่งเน้นการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบ และการใช้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การขยายบทบาท
และความสามารถของพยาบาลและผดุงครรภ์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
ให้มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นด้วย ศูนย์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เป็นศูนย์กลางให้บริการทางด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.ดำเนินการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยสนับสนุนการนำไปใช้
   ผ่านโปรแกรมการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม
4.ส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการของพยาบาลและผดุงครรภ์

การดำเนินการ
1.ด้านการเป็นศูนย์กลางให้บริการทางด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติ  ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ได้แก่
   1.1.จัดหลักสูตรการศึกษาทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
   1.2.จัดหลักสูตรฝึกอบรมแก่บุคลากรทางสุขภาพจากประเทศต่างๆ
   1.3.จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่างๆ
   1.4.ดำเนินการวิจัยอย่างหลากหลายในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
   1.5.จัดประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
   1.6.ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและผลการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ทันสมัยทางออนไลน์
2.ด้านดำเนินการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้แก่
   2.1.ดำเนินการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
   2.2.ดำเนินการศึกษาวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาต่างๆ โดยใช้วิธีการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบ
   2.3.ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาการทำวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ใช้วิธีการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบ
   2.4.เผยแพร่ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบทางการพยาบาล
         และการผดุงครรภ์แก่บุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน
   2.5.จัดโครงการฝึกอบรมวิธีการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้แก่พยาบาล
         และบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องในคลินิก
3.ด้านการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยสนับสนุนการนำไปใช้ผ่านโปรแกรมการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม ได้แก่
   3.1.จัดทำคู่มือแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศและนำไปใช้ในการปฏิบัติการในคลินิก
   3.2.ดำเนินการศึกษาวิจัยตามแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
   3.3.ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่พยาบาลในคลินิกในการนำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
         ไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
   3.4.เผยแพร่ข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากการนำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในการจัดสัมมนาการประชุมวิชาการ
         การฝึกอบรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และวารสารวิชาการ
4.ด้านส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการของพยาบาลและผดุงครรภ์ ได้แก่
   4.1.จัดหลักสูตรการบริหารการพยาบาลในระดับปริญญาโททั้งภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ
   4.2.จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
   4.3.ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แก่พยาบาลและผดุงครรภ์
         ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   4.4.ให้ความรู้และส่งเสริมความสามารถของพยาบาลและผดุงครรภ์ในการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

     จากผลสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ศูนย์วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ
และความเชี่ยวชาญหลายด้านของคณาจารย์ในคณะฯ  ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ
ประกาศปฏิญญาสากลเชียงใหม่ ว่าด้วยการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับการสาธารณสุขมูลฐาน
(The Chiang Mai Declaration : Nursing and Midwifery for Primary Health Care) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง ก้าวสู่มิติใหม่การสาธารณสุขมูลฐาน (
New Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions)
เมื่อวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใต้การสนับสนุนจาก China Medical Board of New York
ซึ่งเป็นการประชุมในโอกาสที่การสาธารณสุขมูลฐานทั่วโลกดำเนินการมาครบ ๓๐ ปี หลังการประกาศปฏิญญาสากล
ที่เมือง
Alma-Ata ในประเทศรัสเซีย จึงนับเป็นความสำเร็จของศูนย์ความร่วมมือแห่งนี้ที่มีส่วนสำคัญ
ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีของประชากรทั่วโลก


ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nurse.cmu.ac.th/whocc203/

User Login Form