ประวัติ รองศาสตราจารย์ เปรียบ กูรมะโรหิต
                                       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2515-2521
Priap   Kuramarohit, M.A.(Nsg Ed), RN
Associate Professor and Dean  1967-1978
dean2
 

ประวัติส่วนตัว         
     รองศาสตราจารย์ เปรียบ กูรมะโรหิต (ปัณยวณิช) อายุ 99 ปี  เกิด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2460 
ที่ตำบลตลาดขวาง อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี บิดาชื่อ นายกั้ว กูรมะโรหิต   มารดาชื่อ นางกิ๋บ กูรมะโรหิต  
สมรสกับ ขุนวรรณการพินิจ  มีธิดา 1 คน คือ นางสาว ปนัดดา กูรมะโรหิต  และมีหลานสาว 2 คน 
คือ นางสาว รัญชิดา กูรมะโรหิตและ นางสาว รุจิดา กูรมะโรหิต

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2480 อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.2500  Diploma in Nursing Administration, New South Wales College of Nursing, Australia
พ.ศ.2505  B.S. in Nursing, University of Pittsburgh, USA
พ.ศ.2507  M.A. in Nursing Education, Teacher College, Columbia University,USA
พ.ศ.2518  อบรมหลักสูตรสงครามจิตวิทยา ของกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 18 สัปดาห์ (2 ตุลาคม18-31 มกราคม 19)
พ.ศ.2521  อบรมโครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประวัติการรับราชการ
.ศ.2481-2489  พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2490-2506 ครูพยาบาล  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2506-2507 ครูพยาบาล  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2508-2511 อาจารย์พยาบาล  หัวหน้าแผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2512-2514 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2515-2521 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2520-2521
Short-term Consultant ตามโครงการ Development of Health Servicesand Training of Auxiliaries
                           ขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย
                           ที่ประเทศบังคลาเทศ 3 เดือน (1 ธันวาคม 2520-กุมภาพันธ์ 2521)                                                                              
พ.ศ. 2521 รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน  2521)

การบริหารงานที่สำคัญ
พ.ศ. 2515-2521  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2508-2514  หัวหน้าแผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2513-2515  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
นอกจากนี้ได้เคยดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรไลออนส์สตรีเชียงใหม่ นายกสมาคมสมาริตันส์เชียงใหม่
และประธานชมรมศิษย์เก่าสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงล้านนา

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
1. ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ผู้ปฏิบัติราชการคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2505
2. ได้รับรางวัลพยาบาลศิริราชดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า ศิริราชพยาบาลฯ พ.ศ. 2528
3. ได้รับพระราชทาน ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2536
4. ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาการพยาบาล พ.ศ. 2545

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม พ.ศ.2491    เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)
5 ธันวาคม  พ.ศ.2492 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2508   เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2509   เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2510    จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2512    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2515    ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 

 

User Login Form