ศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน
                              (Caring for Worker Health and Safety Center)

cte16

 

ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงานเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเป็นแหล่งวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการทำงาน โดยเริ่มดำเนินการก่อตั้งศูนย์ฯ
อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเริ่มจากงานวิจัยที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ
ทำให้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพกลุ่มคนทำงานที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพรวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน
ทำให้มีการรวมกลุ่มคณะทำงานด้านอาชีวอนามัยทั้งจากสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
ที่เป็นเครือข่ายการทำงาน อาทิ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชน
ได้แก่ โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลแม่ออน
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๓ จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ และส่วนกลาง ได้แก่ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของคนทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.พัฒนาหลักสูตร คู่มือแนวปฏิบัติการทำงาน และจัดฝึกอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
3.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
4.เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.บูรณาการผลงานวิจัย บริการวิชาการ และวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

 การดำเนินงาน/กิจกรรมศูนย์
1.แสวงหาแหล่งทุนและส่งเสริมการทำวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของคนทำงาน
   รวมทั้งส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหน่วยงานในประเทศ

2.บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   ในการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ที่ผสมผสานการทำวิจัย
   ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน/การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยและการจัดบริการวิชาการ
   ให้บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงานเพื่อสนองความต้องการของบุคคล
   สถานประกอบการ องค์กร และชุมชน และจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3.สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ

5.สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ ในประเทศด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาวะ
   และความปลอดภัยคนทำงาน โดย
ประสานงานเชิงรุกกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   ทั้งภาครัฐและเอกชน

6.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและคนทำงาน โดยการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือการทำงาน
   ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน ตลอดจนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัย
   และความปลอดภัยแก่บุคลากรด้านสุขภาพและคนทำงาน

 ที่อยู่ติดต่อ
โทรศัพท์  ๐๕๓-๙๔๙-๐๙๓, ๐๕๓-๙๔๙-๐๒๙
โทรสาร  ๐๕๓-๙๓๖-๐๖๘
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

User Login Form