ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตต์  ภาติกร
                                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2521-2529
Somchit   Patikorn, B.S.(Nsg), RN.
Assistant Professor  and Dean   1978-1986
dean3

ประวัติส่วนตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร(เชยเจริญ) อายุ 91 ปี เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2468 ที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี
บิดาชื่อ นายพลัด เชยเจริญ มารดาชื่อ นางทองย้อย เชยเจริญ สมรสกับพลตำรวจเอก วันชัย ภาติกร มีบุตรและธิดา 2 คน
คือ นายธวัช ภาติกร และนางสาวปาริชาต ภาติกร (ถึงแก่กรรม) และมีหลาน 3 คนคือ นายวัชรพล ภาติกร นายพรชัย ภาติกร และ นายทรงเผ่า ไผ่พูล

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2489 อนุปริญญาพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ จากโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.2497 อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2505  B.S. in Nursing, Boston University, USA
พ.ศ. 2516  Certificate in Short course Training  in Nursing Education and Community Health  จาก TheRoyal College of Nursing  
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 เดือนด้วยทุนโคลัมโบแห่งสหราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2489-2497  พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศริราช มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2498-2502 ครูพยาบาล  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2503-2507 ครูพยาบาลโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2508-2512 อาจารย์พยาบาล   แผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2512-2514 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2515-2521 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2521-2529  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2529)

การบริหารงานที่สำคัญ
พ.ศ. 2505-2506 ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
พ.ศ. 2515-2520 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2516 รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2517-2518 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2521-2529 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม พ.ศ.2495    เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2506    เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2510    จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2512    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2515    เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.พ.จ.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2516    ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2520    ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2524    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

บั้นปลายของชีวิต
ภายหลังเกษียณราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตต์ ภาติกร ได้พำนักอยู่กับธิดาและหลานที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จนกระทั่งประสบอุบัติเหตุลิืนล้มเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 จึงเข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อมีอาการดีขึ้นจึงกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน โดยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต จึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
จนกระทั่งอาการดีขึ้นโดยลำดับ จึงกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดของบุตรธิดาและหลาน 
รวมทั้งมิตรสหาย อดีตผู้บริหารคณาจารย์และศิษย์เก่า  ตลอดจนคณบดีและทีมผู้บริหารในปัจจุบัน จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 
ท่านได้จากไปด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 12.30 น
. ของวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ บ้านเลขที่ 201/9 หมู่ 3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สิริรวมอายุ 91 ปี

 

User Login Form