Honorary7                            

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ็ม รอย ชวาร์ซ

(Professor Dr. M. Roy Schwarz)

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ็ม รอย ชวาร์ซ  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา 
เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและคณบดีคณะแพทยศาสตร์หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ก่อนที่จะได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งประธานองศ์การไชน่าเมดดิคอลบอร์ดแห่งนิวยอร์ค
ท่านได้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทางการแพทย์และการสาธารณสุข
โดยเชิญนักวิชาการจากทั่วโลกมาทำงานร่วมกัน นับเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลก
ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกันโดยใช้ประโยชน์ของทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
ท่านได้สนับสนุนให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาหลักสูตรและการสอนทางด้านอาชีวอนามัย
จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน
ทำให้มีการพัฒนาการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถฝึกประสบการณ์ทางการพยาบาลได้ด้วยสถานการณ์จำลองในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
ทำให้เกิดการผสมผสานการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน
ช่วยให้ประหยัดการลงทุนโดยใช้นวัตกรรมที่ก้าวหน้าและได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมสุขภาพอันดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและในภูมิภาค

base1

User Login Form