ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต

(Mental Health Care Center : MHCC)

cte15

 

ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งที่ปรึกษาเพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการดูแลทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
     คณะกรรมการของศูนย์ประกอบด้วยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ
ตัวแทนบุคลากรทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

 วัตถุประสงค์
1.พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช
2.เผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช
3.เป็นแหล่งที่ปรึกษาในการดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช
4.พัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
5.พัฒนาเครือข่ายนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
   ทั้งในและนอกสถาบันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 การดำเนินงาน
การดำเนินงานของศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต แบ่งเป็น ๔ ด้าน
1.ด้านการบริหาร  ได้แก่ การจัดตั้งสำนักงานศูนย์ฯ และคณะกรรมการศูนย์ฯ วางระบบบริหาร ระเบียบและกฎเกณฑ์|
   ที่จำเป็นวางระบบติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารและสรุปผล
2.ด้านการวิจัย  ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงานวิจัย ทำการวิจัยทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
   โดยคณะกรรมการของศูนย์ฯทั้งหมดสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ

3.ด้านบริการวิชาการ  ได้แก่ จัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ ดำเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางสาธารณสุข
   นักศึกษา ประชากร ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช ครอบครัว และผู้สนใจ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
   3.1.กิจกรรม Training of  Trainer สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และครู ทั้งในและต่างประเทศ
   3.2.จัดการประชุมวิชาการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
   3.3.จัดตั้งคลินิกใจสบาย (Sound mind clinic, SMC) บริการให้การปรึกษาปัญหาด้านจิตสังคม การประเมินความเครียด
         แก่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบประเมิน และเครื่องมือต่างๆ

   3.4.จัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้ความรู้แก่ชุมชน โดยเน้นเนื้อหาสาระด้านการป้องกัน
         และส่งเสริมสุขภาพจิต ซึ่งกำหนดการออกอากาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือทุกวันจันทร์ ทางสถานีวิทยุชุมชนวัดปันเสา
         เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

4.ด้านการเผยแพร่ผลการวิจัยและความรู้ทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่การจัดทำแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
   ผลการวิจัยทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช การเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ การจัดทำเอกสาร/หนังสือ
   ทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช และการจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัยทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ติดต่อศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิตและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร ๐๕๓-๙๓๖-๐๖๓
www.nurse.cmu.ac.th.  หรือ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

User Login Form