Honorary4                            

คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ เปรียบ  กูรมะโรหิต
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

รองศาสตราจารย์ เปรียบ  กูรมะโรหิต  สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ท่านเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่ร่วมบุกเบิกงาน
ในการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ณ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และดำเนินการผลักดันเพื่อก่อตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สำเร็จในปี พ.ศ.๒๕๑๕ 
โดยดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ท่านได้มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อปรับปรุงคุณภาพและขยายงานของคณะพยาบาลศาสตร์ไปสู่ระดับนานาชาติ 
โดยการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับพยาบาลต่างชาติ และริเริ่มเจรจากับองค์การไชน่าเมดดิคอลบอร์ดแห่งนิวยอร์ค 
ขอทุนเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาอาจารย์โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก 
เพื่อเตรียมคณะและอาจารย์ให้มีความพร้อมสำหรับการเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอกในเวลาต่อมา

base1

User Login Form