บ้านหลังแรก 

          เริ่มโครงการก่อตั้งเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2501 โดยส่งอาจารย์พยาบาล 3 รุ่นไปศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นแรก 6 คนสำเร็จกลับมาปฏิบัติงาน สิงหาคม 2503 คืออาจารย์วิเชียร ทวีลาภ อาจารย์ละออ หุตางกูร อาจารย์วิภาวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์อรุณ มีพานิช อาจารย์ธารินี  ลักษณะวิบูลย์ และอาจารย์มยุรา กาญจนางกูร  ใช้อาคารเรียนหลังแรกคือ หอพักพยาบาล 1  เปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 1 เมือ 2503  และเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลรุ่นที่ 1 เมื่อ 2504  หอพักพยาบาล 1 จึงใช้เป็นอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ห้องพักของพยาบาลและห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ เป็นเวลาหลายปี

 

หอพักพยาบาล 1 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

User Login Form