Honorary11                            

คำประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์  เสนารัตน์
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์  เสนารัตน์  สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านการสาธารณสุข
จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการกลั่นกรองรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการผลิตพยาบาลชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของประเทศ
เป็นผู้บุกเบิกการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้ก่อตั้งสถานบริการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
ที่เป็นอิสระจากระบบราชการเพื่อสามารถให้บริการวิชาการที่มีความคล่องตัวและมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้
ริเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาลในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
เป็นผู้บริหารโครงการ
POHNES ของคณะพยาบาลศาสตร์ที่เปิดสอนปริญญาโทสำหรับอาจารย์พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล 8 แห่ง
ในประเทศจีน (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๔)  ปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่
ที่เป็นโครงการดีเด่นของ สสส. ที่ประสบความสำเร็จดีเลิศและได้รับการขยายผลไปทั่วประเทศ 

base1

User Login Form