ยินดีต้อนรับสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดทำพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์   เพื่อแสดงให้สังคมเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของคณะพยาบาลศาสตร์
ในการจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบัน  ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในฐานะสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล
สถาบันแห่งนี้จึงมีประวัติและพัฒนาการที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาของสังคมอย่างยิ่ง

User Login Form