ประวัติ รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
                                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๔
Wilawan  Senaratana, M.P.H., RN.
Associate Professor and Dean 1993-2001
dean5

 

ประวัติส่วนตัว
รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2488  ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บิดาชื่อ นายคำ  วงศ์สุวรรณ มารดาชื่อ นางคำเคน วงศ์สุวรรณ มีพี่น้อง  9 คน รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  
  
สมรสกับ  นายแพทย์เสรี  เสนารัตน์ อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งต่อมาได้ลาออกเพื่อร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ มีบุตร 2 คน คือ นาย ฑรัท เสนารัตน์  และ นายสานุ  เสนารัตน์

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
1. สำเร็จการศึกษา อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย   ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2509
2. สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(การพยาบาลสาธารณสุข)   คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2524
3. สำเร็จการศึกษา Master of Public Health (Rural Health),  University of the Philippines, Manila,  Philippines  ด้วยทุน SEAMEO-TROPMED พ.ศ. 2527
4. ฝึกอบรม Hospital Infection, Canada  ด้วยทุน International Development Research Centre   พ.ศ. 2530
5. ฝึกอบรมหลักสูตร Post Master in Teaching of Community Health Nursing Administration, University of Alabama at Birmingham School of Nursing, USA พ.ศ. 2532

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2509-2511 พยาบาลประจำการและรองหัวหน้าหอผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2512-2518  
Staff Nurse and  Supervisor Nurse, Recovery Room, Louisburg  Hospital, Chicago, Illinois, USA
พ.ศ. 2520-2521 หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2524  อาจารย์ตรี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.
2535  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2541  รองศาสตราจารย์    ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2548  รองศาสตราจารย์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2548 และขยายเวลาราชการ 5 ปี ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2553
-2555 รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการบำนาญ) ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบริหารงานที่สำคัญ
1.คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ พ.ศ.  2536-2539, 2540-2544
2.รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2532- 2533
3.รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2533- 2535
4.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2529-2532
5.หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2527-2529
6.กรรมการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2537-2539, 2540-2544
7.กรรมการประจำสำนักทะเบียนและประเมินผล พ.ศ. 2537-2539
8.กรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2541-2544
9.กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2542
10.กรรมการอำนวยการหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2543-2548
11. กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
12. กรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2545-2559
13. อนุกรรมการจัดทำรายละเอียดการให้สวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2534-2535
14. อนุกรรมการศึกษาความต้องการกำลังคน สาขาพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2534-2535
15. อนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล พ.ศ.2538-2539
16.Visiting  Professor, Primary Health Care, Faculty of Nursing and Community Studies, University of Western Sydney, Australia   พ.ศ.2534

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
1. รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น จากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538
2. รางวัลพยาบาลดีเด่น  สาขาเกียรติคุณ จากสภาการพยาบาล   พ.ศ. 2545
3. รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม พ.ศ. 2529           จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก( จ.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2531           ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2536           ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย    ( ท.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2540           ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )
5 ธันวาคม พ.ศ. 2543           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
5 ธันวาคม พ.ศ. 2546           เหรียญจักรพรรดิมาลา   (ร.พ.จ.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2546           ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
5 ธันวาคม พ.ศ. 2551           มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

 

 

User Login Form