คณะพยาบาลศาสตร์ เริ่มต้นจากการเป็น แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๙
ดังนั้นจึงเริ่มเตรียมครู-อาจารย์ โดยการเปิดรับสมัครพยาบาลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาเพิ่มเติม
ณ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (
United States Organization Mission; USOM)

พ.ศ. 2502 ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ 2502 ให้คณะแพทยศาสตร์จัดการศึกษาในวิชาการพยาบาลด้วย และมีแผนกวิชาด้านการพยาบาล
เรียกชื่อว่า
แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
(ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 76 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2502)

พ.ศ. 2508 คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ย้ายเข้าอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนกการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 82 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2508)

พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อแผนกวิชาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นภาควิชา ให้แผนกวิชาพยาบาลฯ เป็นภาควิชาหนึ่งใน 21 ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์
มีชื่อเรียกว่า
ภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
(ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 85 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 19 กันยายน 2511)

พ.ศ. 2512 ภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2512
พร้อมกับภาควิชาที่เป็นสาขาวิชาเฉพาะอีก 3 สาขาวิชาในคณะแพทยศาสตร์
ได้แก่ สาขาทันตแพทยศาสตร์  สาขาเภสัชศาสตร์ และสาขาเทคนิคการแพทย์

พ.ศ. 2514 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติให้ภาควิชาต่างๆ ที่กำลังดำเนินการจัดตั้งเป็นคณะ
ดำเนินงานในฐานะโครงการจัดตั้งคณะ เพื่อให้มีความคล่องตัวขึ้นมากกว่าเมื่อเป็นภาควิชา
ภาควิชาพยาบาลฯ จึงมีชื่อว่า
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ไปด้วย
(คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 462/2514 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2514)

old picture6

User Login Form