ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์
                             (Midwifery Research Center)

cte13

 

ประวัติความเป็นมา

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสอนการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์
ทั้งในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี ในระยะต่อมาได้เปิดหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพสตรีในระดับปริญญาโทด้วย
ในขณะเดียวกันมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านสุขภาพสตรีและการผดุงครรภ์มาโดยตลอด
ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์นี้จึงมีขอบเขตครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพสตรี มารดา ทารก และครอบครัว
โดยบูรณาการระหว่างการวิจัย การเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมการให้บริการสุขภาพของพยาบาลผู้ปฏิบัติ
การดำเนินงานที่ผ่านมาเริ่มจากการเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางขึ้นทั้งหมด ๗ ศูนย์
ซึ่งมีศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์รวมอยู่ด้วย

วัตถุประสงค์

1.พัฒนาทีมผู้วิจัยและเครือข่ายผู้วิจัยแบบสหวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสตรี มารดา ทารก และครอบครัว

2.พัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสตรี มารดา ทารก และครอบครัว

3.สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมส่งเสริมสุขภาพสตรี มารดา ทารก ครอบครัว และสตรี

 

การดำเนินงาน

   1.ด้านการวิจัย
         
1.1.         1.2.ส่งเสริมการพัฒนาโครงร่างวิจัยในระดับต่างๆ รวมถึงการวิจัยแบบสหวิชาชีพ
         1.3.จัดทำเส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางการผดุงครรภ์และสุขภาพสตรี เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้วิจัย
         และการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องจนเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

         1.4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการพยาบาลสตรีและการผดุงครรภ์โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม

   2.ด้านการเรียนการสอน
      2.1.ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์
      2.2.ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
      2.3.ส่งเสริมการผลิตตำราและการเขียนบทความวิชาการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้วิจัย

   3.ด้านการให้บริการสุขภาพ
       
3.1.ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล เช่น สื่อประกอบการให้สุขศึกษา
       3.2.ส่งเสริมการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพสตรีและการผดุงครรภ์
       3.3.ส่งเสริมการจัดอบรมหรือการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยและด้านวิชาการแก่บุคลากรทางสุขภาพ


ที่อยู่ที่ติดต่อได้  ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โทร ๐๕๓-๙๔๙-๐๙๓, ๐๕๓-๙3๕-๐๑๙
 Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

User Login Form