ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
                            Nursing Policy and Outcome Center

cte11

ประวัติความเป็นมา
     คณะพยาบาลศาสตร์จัดตั้งศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ด้วยทุนสนับสนุนจาก
TheChina Medical Board of New York เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่า “นโยบาย”
เป็นหลักการสำคัญที่นำไปสู่การดำเนินการด้านต่างๆ ที่สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายและทางเลือกเพื่อแบ่งปันทรัพยากร
ที่จะช่วยทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ดังนั้นการจัดทำนโยบายที่ดีจึงควรเป็นกระบวนการที่ดำเนินการ
โดยผู้ปฏิบัติที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรงร่วมกับผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะในการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังพบว่าพยาบาลที่เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในการให้บริการสุขภาพ
กลับมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาลส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสุขภาพ
และขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการพยาบาลทั้งๆ ที่พยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงอย่างใกล้ชิด
ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งอาจมีพบอยู่บ้างที่พยาบาลเกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ
โดยเป็นเพียงผู้นำนโยบายไปปฏิบัติเท่านั้น นอกจากนี้การทำให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีย่อมเป็นพลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ พยาบาลทั้งหลายจึงควรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้อย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการบริการสุขภาพของประเทศ แต่ปัจจุบันการวิจัยทางด้านนโยบาย
และผลลัพธ์ทางการพยาบาลยังมีน้อย ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลจะช่วยในเรื่องการวิจัย
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มีผลโดยตรงต่อนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
และนโยบายสาธารณะอื่นๆ ซึ่งมีความเป็นพลวัตรในหลายๆ ด้าน จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ของวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคมโดยรวมด้วย

วิสัยทัศน์
     ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นศูนย์ที่ก่อให้เกิดการตระหนักของพยาบาลในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านนโยบาย
และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเชิงผลลัพธ์ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 วัตถุประสงค์
1.ประเมินประเด็นต่างๆ เชิงนโยบายซึ่งมีผลกระทบต่อการพยาบาล
2.ดำเนินการวิจัยด้านนโยบายและนำเสนอผลต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.ให้ความรู้และกระตุ้นให้พยาบาลมีบทบาทเชิงนโยบายในองค์กรในระดับต่างๆ
และให้คำปรึกษาแก่พยาบาลในด้านนโยบาย

4.สนับสนุนและดำเนินการวิจัยเชิงผลลัพธ์เพื่อคุณภาพการพยาบาลเพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบาย
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ

การดำเนินงาน
     ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ  
ปัจจุบันมีการดำเนินการวิจัยเชิงนโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง
มีงานตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการบริการวิชาการต่างๆ
โดยการให้ความรู้ จัดสัมมนา ประชุมวิชาการด้านนโยบาย รวมทั้งการการประชาสัมพันธ์
และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.การวิจัยเชิงนโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ได้แก่การวิจัยเรื่อง
   1)
ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ
ภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  
   2) การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  
   3) วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 
   4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  และ
   5) การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย
      ผลของการปฏิบัติงานเกินเวลาต่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลและต่อองค์กร

2.หนังสือ คู่มือ บทความ และฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย อาทิเช่น หนังสือ คู่มือการรวบรวมงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย
และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง

3.เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับนโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เสวนาวิจัย
ประชุมวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4.กิจกรรมอื่น เช่น เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษางานวิจัยแก่ผู้อื่น (Research Residency) ของนักศึกษาปริญญาเอก
และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของพยาบาลและนักวิชาการที่สนใจ


ผู้สนใจในการดำเนินงานของศูนย์ฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก
โทรศัพท์ ๐๕๓- ๙๔๙-๑๕๕
, ๐๕๓-๙๔๙-๑๕๗ โทรสาร ๐๕๓- ๒๑๗-๑๔๕
 
http://www.nurse.cmu.ac.th/npoc 

User Login Form