ประวัติ รองศาสตราจารย์  ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
                                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
Dr. Thanaruk  Suwanprapisa,Associate Professor and Dean  2008-2012

dean7

 

ประวัติส่วนตัว
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ    เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2499  ที่ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บิดาชื่อ นายสิงห์โต  สุวรรณประพิศ  มารดาชื่อ นางจันทร์สม สุวรรณประพิศ   เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  สมรสกับ  นางสาวปรียาพรรณ กาญจนกามล  พยาบาลประจำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
มีบุตรสาว 1 คนคือ นางสาวพิชาพร สุวรรณประพิศ  และบุตรชาย 1 คน คือ ทันตแพทย์ชานน สุวรรณประพิศ

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม
1. สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(การพยาบาลและผดุงครรภ์  ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2523
2
. สำเร็จการศึกษา Master of Public Health (Rural Health),  University of the Philippines, Manila,  Philippines  ด้วยทุน SEAMEO-TROPMED พ.ศ. 2527
3. สำเร็จการศึกษา
Doctor of Nursing, La Trobe University, Australia  พ.ศ. 2550
4. ฝึกอบรมหลักสูตร
Occupational Health Nursing,  University of the Philippines, Manila, Philippines พ.ศ. 2528
5. ฝึกอบรมหลักสูตร
Community Eye Health, International Centre for Eye Health, Department of Preventive Ophthalmology, Institute of Ophthalmology, University of London, UK.
    ด้วยทุน WHO พ.ศ.  2531
6. ฝึกอบรมหลักสูตร
Intensive Course in Epidemiology & Statistics, London School of Hygiene & Tropical Medicine, United Kingdom ด้วยทุน China Medical Board  พ.ศ. 2540
7
. ฝึกอบรมหลักสูตร JBI-QARI Training  Program, The Joanna Briggs Institution, Adelaide, Australia  พ.ศ. 2548
8. ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2523  พยาบาลประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.
2525  อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2532  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2536  รองศาสตราจารย์  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551  รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบริหารงานที่สำคัญ
1. รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
2
. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2547-2551
3. คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2551-2555
4. รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2536-2539
, 2540-2545
5. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544-2547
6. กรรมการอำนวยการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
7. กรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
8. ประธานกรรมการบริหารศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.  2553-2554
9. ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ พ.ศ.  2556-ปัจจุบัน
10.ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรกติและหลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2554-2555
11. ประธานกรรมการพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2536-2544
12. ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536-2544
13. ประธานกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.  2536-2544
14. ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2544-2545
15. ประธานกรรมการทุนการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2536-2544
16. รองประธานกรรมการบริหารที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2526-2527
17. กรรมการทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2536-2544
18. กรรมการปรับปรุงคู่มือการอบรมจักษุสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2532
19. กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2525-2526
20. กรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ พ.ศ. 2530-2531  
21. กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2532-2539
22. กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  2540-2544
23. กรรมการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2541-2548
24. กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2541-2544
25. กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2543-2544
26. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  2544-2545
27.นายกผู้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา พ.ศ. 2545

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
โล่เกียรติคุณในการบำเพ็ญประโยชน์  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ค่ายคุณธรรมวัดดอยสะเก็ด สำนักเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2528            จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( จ.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2531            ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ( ต.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2535            ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ( ท.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2539            ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2542            ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2545           ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
5 ธันวาคม พ.ศ. 2548            เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2550           มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

 

User Login Form