ประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร  ศรีสุพรรณ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2521-2529
Wichit  Srisuphan, Ph.D., RN.
Professor and Dean 1978-1986
dean4

ประวัติส่วนตัว          
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  เกิดเมื่อวันที่ 3  มกราคม  พ.ศ. 2485  ที่ตำบลพิหารแดง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
บิดาชื่อ นายอุย  ศรีสุพรรณ  มารดาชื่อ นางไน้   ศรีสุพรรณ  มีพี่น้องรวมทั้งหมด 6 คน ได้แก่  นายวิศาล ศรีสุพรรณ
  นายแพทย์วิชาญ ศรีสุพรรณ   
นายวิชัย ศรีสุพรรณ  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ  นายวิศิษย์   ศรีสุพรรณ  และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2506 อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.2511 ค.บ.(มัธยมศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2511 วท.บ.(พยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2516
M.S.(MCH) University of North Carolina Chapel Hill, USA ด้วยทุน กพ.
พ.ศ.2526
Ph.D. (Public Health) Yale University, USA ด้วยทุน CMB
พ.ศ.2517 ฝึกอบรมหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2519 ฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2506-2510 พยาบาลประจำการ  แผนกสูติกรรม  โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2511-2514 อาจารย์พยาบาล  แผนกสูติ
-นรีเวชวิทยา  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย   คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2516-2518  อาจารย์พยาบาล  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2519 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2527-2545 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2545  ศาสตราจารย์ (เกษียณราชการ 30 กันยายน 2545) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.  2545-2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ(อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) สาขาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.  2555-ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ(อาจารย์พิเศษ) สาขาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบริหารงานที่สำคัญ
1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2536-2539,2539-2543
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2529-2533,2533-2536
3. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528
4. หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2521-2522, 2526-2527
5. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ พ.ศ.2535-2537
6. ประธานคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2528
7. ประธานกรรมการสำนักทะเบียนละประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523-28
8. ประธานกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ประธานกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาสถาน(องค์กรในกำกับ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ประธานกรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล (องค์กรในกำกับ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ประธานกรรมการอำนวยการสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว(องค์กรในกำกับ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่12. ประธานกรรมการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. ประธานโครงการตำรา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. ประธานคณะกรรมการดำเนินการรับสถาบันสมทบจากกระทรวงสาธารณสุข
15. รองประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. กรรมการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2528
17. กรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528
18. กรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. นายกสภาการพยาบาล อุปนายกสภาการพยาบาลและกรรมการสภาการพยาบาล
20. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2533-2535
21. ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2529-2534
22. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริหารอื่นๆ
1. นายกสภาการพยาบาล พ.ศ. 2549-2553, 2553-2557
2. อุปนายกสภาการพยาบาล พ.ศ.  2537-2541
3. ประธานคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล พ.ศ. 2534-2553
4. ประธานที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ของรัฐ พ.ศ. 2533-2534
5. คณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมผลิตบัณฑิตปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
6. กรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7. กรรมการสภาวิทยาลัยคริสเตียน
8. กรรมการสภาวิทยาลัยมิชชั่น
9. กรรมการสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์                                                                                                         
10.นายกผู้ก่อตั้งสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
11. กรรมการที่ปรึกษาวารสาร Thai Journal of Nursing Research สภาการพยาบาล
12. ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549
13. Short term consultant in Nursing Education, WHO New Delhi, India   พ.ศ.2532 เป็นเวลา 4 เดือน
14. Advisory group, Asian Training Center of Ageing, HelpAge International, UK พ.ศ.2533-2536
15. Consultant in Nursing Education, Xi’ an  Medical University, People Republic of China
16. Expert Group on Nursing Regulations, International Council for Nurses, Geneva, Switzerland
17. Advisory Board, Advancing Clinical Nursing Journal, Churchill Livingstone
18. External Examiner, Doctoral Thesis, La Trobe University, Australia
19. Co-Advisor, Doctoral Thesis, Otago University, New Zealand
20. Co-Advisor, Doctoral Thesis, Melbourne University, Australia
21. Editorial Board, Journal of Research and Theory for Nursing Practice, Springer Publishing Company

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
1. รางวัลเหรียญทองเรียนดีตลอดหลักสูตร  จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  พ.ศ. 2506
2. รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ สภาการพยาบาล พ.ศ.  2541
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    พ.ศ. 2543
4. รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ระดับดีมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ.2544
5. รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการวิจัย สมาคมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาลฯ พ.ศ.2544
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2546
7. รางวัลมหิดลทยากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ พ.ศ. 2549
8. รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการพัฒนาวิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2550
9. รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาเกียรติคุณ สมาคมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาลฯ พ.ศ. 2550
10. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2548
11. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2552
12. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2553
13. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2556
14. ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม พ.ศ.2517           จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2519   
        จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2521   
        ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ.2524  
         ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2528  
         ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย    ( ท.ม.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2532           ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )
5 ธันวาคม พ.ศ. 2532           เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2535           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
5 ธันวาคม พ.ศ. 2538           ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
5 ธันวาคม พ.ศ. 2543           มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

 

User Login Form