Honorary5                            

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิลเลียม ดี ซอว์เยอร์
(Professor Dr. William  D. Sawyer)
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิลเลียม ดี ซอว์เยอร์  สำเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เซนต์หลุยส์ มิสซูรี และวุฒิบัตรอายุรแพทย์ สหรัฐอเมริกา
เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานสำคัญหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ก่อนได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งประธานองศ์การไชน่าเมดดิคอลบอร์ดแห่งนิวยอร์ค
ท่านเป็นผู้นำหลักการสาธารณสุขมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคม
ให้การสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเปิดสอนปริญญาโทด้านการแพทย์และการบริหารสาธารณสุข
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะความช่วยเหลือในโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุข
และท่านได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการควบคุมการติดเชื้อ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร พัฒนาห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา

base1

User Login Form