Honorary6                            

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.ราเชล ซี เค บูธ
(Professor Dr. Rachel Z.K. Booth)
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทาน
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาสตราจารย์ ดร.ราเชล ซี เค บูธ  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล
ในสถาบันการศึกษาและสถานบริการพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ท่านได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมการศึกษาพยาบาลของสหรัฐอเมริกา
(AACN) 
ขณะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอลาบามา ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา
ได้ให้การช่วยเหลือคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก
ในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก  พร้อมทั้งจัดส่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอลาบามา
ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
เป็นผลให้คณะมีความก้าวหน้าด้านวิชาการและมีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี-โท-เอก
ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถเป็นผู้นำสาขาพยาบาลศาสตร์เท่าเทียมกับนานาชาติได้ 

base1

User Login Form