ยุคที่ 3 ยุคปรับปรุงคุณภาพ พ.ศ. 2523-2532

          เปิดอบรมหลักสูตรผดุงครรภ์นานาชาติ ในปี 2528 พัฒนาอาจารย์ทั้งวุฒิการศึกษาและตำแหน่งวิชาการเพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท(อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)ในปี 2529 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) เรียน 4 ปี และสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น

User Login Form