ยุคที่ 2 ยุคพัฒนาก้าวไกล พ.ศ. 2513-2522

          ก่อตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา คือ การพยาบาลเบื้องต้น กุมารเวชศาสตร์ จิตเวช การผดุงครรภ์และมารดาทารก ศัลยศาสตร์ สาธารณสุข อายุรศาสตร์  และบริหารการพยาบาล เมื่อ 2515 โดยมี รศ.เปรียบ กูรมะโรหิต เป็นคณบดีคนแรกและปิดหลักสุตรอนุปริญญาพยาบาลในปี 2517 ปรับหลักสูตรปริญญาตรีเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์)เรียน 4ปีครึ่ง ในปี 2518 

User Login Form