ยุคที่ 4 ยุคก้าวหน้าสู่สากล พ.ศ. 2533-2542

          ในปี 2533 เปิดหลักสูตรปริญญาโทเพิ่ม 3 สาขา คือ การบริหารการพยาบาล การพยาบาลแม่และเด็ก และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ร่วมผลิตหลักสูตรปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ผลิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในปี 2535 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลด้านควบคุมการติดเชื้อ และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง  ปี 2537 เปิดหลักสูตรปริญญาโทแก่อาจารย์พยาบาลจากจีน (POHNED) และหลักสูตรสาขาการบริหารการพยาบาล แผน ข. ภาคพิเศษ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลสตรี ต่อมา 2540 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก(พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในปี 2541  และต่อมา 2542 เปิดหลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ)

User Login Form