ยุคที่ 6 ยุคพัฒนาศักยภาพรอบด้าน พ.ศ. 2553-2562

          เป็นยุคฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันในทุกด้าน  โดยจัดระบบการทำงานในคณะใหม่ ยกเลิกภาควิชาและใช้กลุ่มวิชาแทนโดยสังกัดในภาควิชาเดียวคือ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมอาจารย์ให้ทุกคนมีวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น ทำให้มีศาสตราจารย์มากถึง 7 คน ในปี 2555 ปรับหลักสูตรปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 3 สาขาคือการบริหารการพยาบาล การพยาบาลมารดาทารก การพยาบาลผู้ใหญ่และปี 2560 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตร การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งสถานที่ทำงาน ห้องเรียนและหอพักนักศึกษา ขยายห้องเรียนให้เหมาะกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สร้างห้องเรียนอัฉริยะ  ปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล และขยายพิพิธภัณฑ์ให้สนับสนุนการเรียนรู้ประวัติการพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  สร้างอัตลักษณ์ของคณะและพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก

User Login Form