ศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน
                              (Caring for Worker Health and Safety Center)

cte16

 

ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงานเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเป็นแหล่งวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการทำงาน โดยเริ่มดำเนินการก่อตั้งศูนย์ฯ
อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเริ่มจากงานวิจัยที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ
ทำให้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพกลุ่มคนทำงานที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพรวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน
ทำให้มีการรวมกลุ่มคณะทำงานด้านอาชีวอนามัยทั้งจากสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
ที่เป็นเครือข่ายการทำงาน อาทิ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชน
ได้แก่ โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลแม่ออน
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๓ จังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ และส่วนกลาง ได้แก่ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของคนทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.พัฒนาหลักสูตร คู่มือแนวปฏิบัติการทำงาน และจัดฝึกอบรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
3.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
4.เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.บูรณาการผลงานวิจัย บริการวิชาการ และวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   ในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

 การดำเนินงาน/กิจกรรมศูนย์
1.แสวงหาแหล่งทุนและส่งเสริมการทำวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของคนทำงาน
   รวมทั้งส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหน่วยงานในประเทศ

2.บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   ในการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ที่ผสมผสานการทำวิจัย
   ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน/การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยและการจัดบริการวิชาการ
   ให้บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงานเพื่อสนองความต้องการของบุคคล
   สถานประกอบการ องค์กร และชุมชน และจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3.สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน
   รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ

5.สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างๆ ในประเทศด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาวะ
   และความปลอดภัยคนทำงาน โดย
ประสานงานเชิงรุกกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   ทั้งภาครัฐและเอกชน

6.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและคนทำงาน โดยการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือการทำงาน
   ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยคนทำงาน ตลอดจนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัย
   และความปลอดภัยแก่บุคลากรด้านสุขภาพและคนทำงาน

 ที่อยู่ติดต่อ
โทรศัพท์  ๐๕๓-๙๔๙-๐๙๓, ๐๕๓-๙๔๙-๐๒๙
โทรสาร  ๐๕๓-๙๓๖-๐๖๘
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.